TCVN 7341-2:2004 (ISO 10472-2:1997) về Yêu cầu an toàn cho thiết bị của xưởng giặt công nghiệp – Phần 2: Máy giặt và máy giặt – vắt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 7341-2:2004 (ISO 10472-2:1997)

YÊU CẦU AN TOÀN CHO THIẾT BỊ CỦA XƯỞNG GIẶT CÔNG NGHIỆP – PHẦN 2: MÁY GIẶT VÀ MÁY GIẶT – VẮT

Safety requirements for industrial laundry machinery – Part 2: Washing machines and washer – extractors

Phạm vi áp dụng 7341-2:2004 (ISO 10472-2:1997)

Tiêu chuẩn TCVN 7341-2:2004 (ISO 10472-2:1997) này cùng với TCVN 7341-1:2004 đưa ra các mối nguy hiểm đối với các máy giặt và máy giặt-vắt thuộc tất cả các hình dạng (cấu hình) có dung tích hữu ích của lồng giặt lớn hơn 60 l.

Tiêu chuẩn TCVN 7341-2:2004 (ISO 10472-2:1997) này không đề cập đến các mối nguy hiểm cá biệt đối với các máy giặt – vắt kiểu ngăn kéo.

Tiêu chuẩn TCVN 7341-2:2004 (ISO 10472-2:1997) này cũng không đề cập đến các mối nguy hiểm xuất hiện do xử lý đồ giặt có thể tạo ra môi trường nổ hoặc cháy được trong máy.

Tiêu chuẩn TCVN 7341-2:2004 (ISO 10472-2:1997) này bổ sung các yêu cầu cơ bản được nêu ra trong TCVN 7341-1:2004 và TCVN 7341-2:2004 và hướng dẫn người thiết kế đánh giá sự nguy hiểm gắn liền với các mối nguy hiểm (xem EN 1050) và lựa chọn các biện pháp để đạt được mức an toàn yêu cầu.

Tiêu chuẩn TCVN 7341-2:2004 (ISO 10472-2:1997) này không áp dụng cho thiết bị phụ trợ, ví dụ, van cung cấp hóa chất, van hơi và đường ống cấp hơi, hệ thống thông gió, mạch điện cung cấp, hệ thống xả và đường ống dẫn ra ngoài.

Tài liệu viện dẫn 7341-2:2004 (ISO 10472-2:1997)

TCVN 5699-1:2004 (IEC 335-1:1994), An toàn của thiết bị gia dụng và thiết bị điện tương tự-Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 6720:2000 (ISO 13852:1996), An toàn máy – Khoảng cách an toàn để phòng ngừa chi trên vươn tới vùng nguy hiểm.

TCVN 5699-2-7:2002 (IEC 335-2-7:1993) An toàn của thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – Phần 2: Yêu cầu riêng của máy giặt.

TCVN 7341-1:2004 (ISO 10472-1:1997), Yêu cầu an toàn cho thiết bị của xưởng giặt công nghiệp – Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TCVN 7383-2:2004 (ISO 12100-2:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc và đặc tính kỹ thuật.

TCVN 7384-1:2004 (ISO 13849-1:1999) An toàn máy – Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển – Phần 1: Nguyên tắc chung cho thiết kế.

TCVN 7014:2002 (ISO 13853:1998) An toàn máy – Khoảng cách an toàn để phòng ngừa chi dưới vươn tới vùng nguy hiểm.

ISO 14119:1998 – Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for desing and selection. (An toàn máy – Cơ cấu khóa liên động kết hợp với bộ phận bảo vệ – Nguyên tắc thiết kế và lựa chọn).

EN 349:1993, Safety of machinery – Minimum gaps to avoid creeshing of parts of the human body. (An toàn máy – Khe hở nhỏ nhất để tránh nghiền nát các phần cơ thể người).

EN 953:1997, Safety of machinery – General requirements for the design and construction of guards (fixed mlvable). (An toàn máy – Yêu cầu chung cho thiết kế và kết cấu của các bộ phận che chắn cố định và di động).

EN 1037:1995, Safety of machinery – Prevention of unexpected start – up (An toàn máy – Phòng ngừa sự khởi động bất ngờ).

EN 1050:1990, Safety of machinery – Ristc assessment. (An toàn máy – Đánh giá sự nguy hiểm).

EN 1760-1:1997, Safety of machinery – Pressure sensitive protective devices – Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensing mats and floors (An toàn máy – Cơ cấu bảo vệ cảm biến áp suất – Phần 1: Nguyên tắc chung cho thiết kế và thử nghiệm lớp lót và sàn cảm biến áp suất).

EN 1760-2:2001: Safety of machinery – Pressure sensitive protective devices – Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars (An toàn máy – Cơ cấu bảo vệ cảm biến áp suất – Phần 2: Nguyên tắc chung cho thiết kế và thử nghiệm các cạnh cảm biến áp suất và các thanh cảm biến áp suất).

EN 60204-1:1992, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements (IEC 204-1:1992, modified). (An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu cầu chung).

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 7341-2:2004 (ISO 10472-2:1997) BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu