TCVN 7341-4:2004 (ISO 10472-4:1997) về Yêu cầu an toàn cho thiết bị của xưởng giặt công nghiệp – Phần 4: Máy sấy bằng khí nóng

TCVN 7341-4:2004 (ISO 10472-4:1997)

YÊU CẦU AN TOÀN CHO THIẾT BỊ CỦA XƯỞNG GIẶT CÔNG NGHIỆP – PHẦN 4 – MÁY SẤY BẰNG KHÍ NÓNG

Safety requirements for in dustrial laundry machinery – Part 4. Air dryer

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7341-4:2004 (ISO 10472-4:1997) này cùng với TCVN 7341-1:2004 . đưa ra các mối nguy hiểm đối với máy sấy bằng khí nóng và đặc biệt là các máy sấy thùng quay có dung tích hữu ích của lồng lớn hơn 160 lít và các máy liên hợp bao gồm các băng chuyền liên kết và các buồng sấy.

Tiêu chuẩn TCVN 7341-4:2004 (ISO 10472-4:1997) này bổ sung các yêu cầu cơ bản được nêu ra trong TCVN 7383-1:2004 và TCVN 7383-2:2004 và hướng dẫn người thiết kế đánh giá các mối nguy hiểm (xem EN1050) và lựa chọn các biện pháp để đạt được mức an toàn theo yêu cầu.

Tiêu chuẩn TCVN 7341-4:2004 (ISO 10472-4:1997) này không áp dụng cho thiết bị phụ trợ.

Tài liệu viện dẫn TCVN 7341-4:2004 (ISO 10472-4:1997)

TCVN 7341-1:2004 (ISO 10472-1:1997) Yêu cầu an toàn cho thiết bị của xưởng giặt công nghiệp – Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003) An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TCVN 7383-2:2004 (ISO 12100-2-2003) An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc và đặc tính kỹ thuật

TCVN 7384-1:2004 (ISO 13849-1:1999) An toàn máy – Các bộ phận liên quan đến hệ thống điều khiển – Phần 1: Nguyên tắc chung cho thiết kế

TCVN 7014:2002 (ISO 13853:1998) An toàn máy – Khoảng cách an toàn để phòng ngừa chân người chạm tới vùng nguy hiểm.

TCVN 5699-1:2004 (IEC 335-1:2002), An toàn của thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 5699-2-11:2002 (IEC 335-2-11:2001), An toàn của thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – Phần 11: Yêu cầu riêng cho máy sấy thùng quay.

ISO 6182-1:1993, Fire protection – Automatic sprinkler systems – Part 1: Requirements and test methods for sprinklers (Phòng cháy – Hệ thống thiết bị phun nước tự động – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử cho thiết bị phun nước).

ISO 14119 Safety of machinery – Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs (An toàn máy – Cơ cấu khóa liên động kết hợp với các bộ phận bảo vệ – Nguyên tắc thiết kế và lựa chọn).

EN 746-2:1997 Industrial ther moprocessing equipment – Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems (Thiết bị xử lý nhiệt công nghiệp – Phần 2: Yêu cầu an toàn cho các hệ thống đốt cháy và xử lý nhiên liệu).

EN 953:1997, Safety of machinery – General requirements for the design and construction of guards (fixed movable). (An toàn máy – Yêu cầu chung cho thiết kế và kết cấu của các bộ phận che chắn cố định và di động).

EN 982:1996, Safety of machinery – General requirements for fluid power systems and components – hydraulics (An toàn máy – Yêu cầu chung cho các hệ thống và bộ phận của trạng thái dễ chảy công suất – Thủy lực học).

EN 983:1996 Safety of machinery – General requirements for fluid power systems and components – Pneumatics (An toàn máy – Yêu cầu an toàn cho các hệ thống và bộ phận của trạng thái dễ chảy công suất – Khí lực học).

EN 1050:1996 Safety of machinery – Risk assessment (An toàn máy – Đánh giá rủi ro)

EN 1760-1:1997 Safety of machinery – Pressure sensitive protective devices – Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensing mats and floors (An toàn máy – Cơ cấu bảo vệ, nhạy áp suất – Phần 1: Nguyên tắc chung cho thiết kế và thử nghiệm lớp sót và sàn nhạy áp suất).

EN 1760-2:2001 Safety of machinery – Pressure sensitive protective devices – Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars (An toàn máy – Cơ cấu bảo vệ nhạy áp suất – Phần 2: Nguyên tắc chung cho thiết kế và thử nghiệm các cạnh nhạy áp suất và các thanh nhạy áp suất).

EN 50100-1:2002 Safety of machinery – Electro-sensitive protective devices – Part 1: General requirements and tests (An toàn máy – Cơ cấu bảo vệ nhạy điện – Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm).

EN 60204-1:1998 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements [IEC 204-1:1998] (An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu cầu chung).

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 7341-4:2004 (ISO 10472-4:1997) BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu