TCVN 7341-6:2004 (ISO 10742-6:1997) về Yêu cầu an toàn cho thiết bị của xưởng giặt công nghiệp – Phần 6: Máy ép là và máy ép dán do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 7341-6:2004 (ISO 10742-6:1997)

YÊU CẦU AN TOÀN CHO THIẾT BỊ CỦA XƯỞNG GIẶT CÔNG NGHIỆP – PHẦN 6: MÁY ÉP LÀ VÀ MÁY ÉP DÁN

Safety requirements for industrial laundry machinery – Part 6 – Ironing and fusing presses

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7341-6:2004 (ISO 10742-6:1997) này cùng với TCVN 7341-1:2004 đưa ra các mối nguy hiểm đối với máy ép là và máy ép dán dùng trong xưởng giặt là công nghiệp may quần áo và tẩy sạch bằng hóa chất, đặc biệt là:

  • Các máy ép theo đường tròn.
  • Các máy ép có đầu ép chạy ngang.
  • Các máy ép có giá (hoặc đầu ép) chạy thẳng đứng.
  • Các máy ép bàn quay và các máy ép khác có nhiều giá.

Tiêu chuẩn TCVN 7341-6:2004 (ISO 10742-6:1997) này bổ sung các yêu cầu cơ bản được nêu ra trong TCVN 7383-1:2004 và TCVN 7383-2:2004 và hướng dẫn người thiết kế đánh giá sự nguy hiểm gắn liền với các mối nguy hiểm (xem EN1050) và lựa chọn các biện pháp để đạt được mức an toàn yêu cầu.

Tiêu chuẩn TCVN 7341-6:2004 (ISO 10742-6:1997) này không áp dụng cho các thiết bị phụ, ví dụ: nồi hơi, van hơi và hệ thống đường ống cung cấp, hệ thống thông gió, hệ thống cung cấp đồ giặt, hệ thống xả và đường ống dẫn ra môi trường.

Tài liệu viện dẫn TCVN 7341-6:2004 (ISO 10742-6:1997)

TCVN 7341-1:2004 (ISO 10472-1:1997) Yêu cầu an toàn cho thiết bị của xưởng giặt công nghiệp – Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003) An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TCVN 7383-2:2004 (ISO 12100-2:2003) An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: nguyên tắc và đặc tính kỹ thuật

TCVN 7384-1:2004 (ISO 13849-1:1999) An toàn máy – các bộ phận liên quan đến hệ thống điều khiển Phần 1: nguyên tắc chung cho thiết kế

TCVN 6719:2000 (ISO 13850:1996) An toàn máy – Dừng khẩn cấp – nguyên tắc thiết kế.

TCVN 6720:2000 (ISO 13852:1996) An toàn máy – Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người không vươn tới vùng nguy hiểm.

ISO 14119: Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection. (An toàn máy – Cơ cấu khóa liên động kết hợp với che chắn an toàn – Nguyên tắc thiết kế và lựa chọn).

EN 574:1996 Safety of machinery – Two-hand control device (An toàn máy – Thiết bị điều khiển hai tay).

EN 626-1:1994 Safety of machinery – Elimination or reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 1: principles and specifications for machinery manufacturers (An toàn máy – Loại trừ hoặc giảm sự nguy hiểm đến sức khỏe do các chất độc hại phát ra từ máy – Phần 1: nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật cho nhà sản xuất máy).

EN 953:1997, Safety of machinery – General requirements for the design and construction of guards (fixed, movable). [An toàn máy – Yêu cầu chung cho thiết kế và kết cấu của các bộ phận che chắn an toàn (cố định và di động)]

EN 1050:1996 Safety of machinery – Risk assessment (An toàn máy – Đánh giá sự nguy hiểm)

EN 1760-1:1997 Safety of machinery – Pressure sensitive protective devices – Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensing mats and floors (An toàn máy – Cơ cấu bảo vệ, nhạy áp suất – Phần 2: nguyên tắc chung cho thiết kế và thử nghiệm lớp sót và sàn nhạy áp suất).

EN 60204-1:1998 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements [IEC 204-1:1998] (An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu cầu chung).

TOÀN VĂN TIÊU CHUẨN TCVN TCVN 7341-6:2004 (ISO 10742-6:1997)7341-6:2004 (ISO 10742-6:1997) BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu