TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003) về An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận

TCVN 7383 -1:2004 (ISO 12100-1:2003)

AN TOÀN MÁY – KHÁI NIỆM CƠ BẢN, NGUYÊN TẮC CHUNG CHO THIẾT KẾ – PHẦN 1: THUẬT NGỮ CƠ BẢN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology

Lời nói đầu

TCVN 7383-1:2004 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 12100-1:2003

TCVN 7383-1:2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC 1 Những vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003) ày được chuyển đổi năm 2008 Từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

AN TOÀN MÁY – KHÁI NIỆM CƠ BẢN, NGUYÊN TẮC CHUNG CHO THIẾT KẾ – PHẦN 1: THUẬT NGỮ CƠ BẢN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003) này qui định các thuật ngữ và phương pháp luận cơ bản được sử dụng để đạt được an toàn máy. Các nội dung nêu ra trong tiêu chuẩn này được dùng cho người thiết kế.

Tiêu chuẩn TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003) này không làm tổn hại đến các vật nuôi trong nhà, của cải hoặc môi trường.

2. Tài liệu viện dẫn

TCVN 7383-2:2004 (ISO 12100-2:2003) An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật.

TOÀN VĂN TIÊU CHUẨN TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003) BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu