TCVN 7384-100:2004 (ISO/TR 13849-100:2000) về An toàn máy – Bộ phận an toàn liên quan của hệ thống điều khiển – Phần 100: Hướng dẫn sử dụng và ứng dụng TCVN 7384-1

TCVN 7384-100:2004 (ISO/TR 13849-100:2000)

AN TOÀN MÁY – BỘ PHẬN AN TOÀN LIÊN QUAN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 100: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ ỨNG DỤNG TCVN 7384-1

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 100: Guidelines for the use and application of ISO 13849-1

Lời nói đầu

TCVN 7384-100:2004 tương đương với tiêu chuẩn ISO/TR 13849-100:2000 với những thay đổi biên tập cho phép.

TCVN 7384-100:2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC 1 Những vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn TCVN 7384-100:2004 (ISO/TR 13849-100:2000) này được chuyển đổi năm 2008 Từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7384-100:2004 (ISO/TR 13849-100:2000) này đưa ra hướng dẫn sử dụng thích hợp và giải thích TCVN 7384-1:2004. Tiêu chuẩn này còn cung cấp thông tin thêm về các chủ đề sau:

– hệ thống điều khiển góp phần vào việc giảm rủi ro trong máy đến mức nào;

– tầm quan trọng của các bộ phận an toàn liên quan của hệ thống điều khiển đối với các chức năng an toàn như thế nào;

– lựa chọn và sử dụng đúng các loại;

– vai trò phụ lục B của TCVN 7384-1:2004.

2. Sử dụng đúng TCVN 7384-1:2004

Các vấn đề được giới thiệu trong TCVN 7384-1:2004 khá phức tạp. Các điều khoản của tiêu chuẩn liên quan với nhau và không thể sử dụng riêng một mình được. Do đó cần quan tâm đến tất cả các điều của TCVN 7384-1:2004.

TOÀN VĂN TIÊU CHUẨN TCVN 7384-100:2004 (ISO/TR 13849-100:2000) BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu