TCVN 7384-2:2010 (ISO 13849-2 : 2003) về An toàn máy – Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển – Phần 2: Sự phê duyệt

TCVN 7384-2 : 2010 / ISO 13849-2 : 2003

AN TOÀN MÁY – CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 2: SỰ PHÊ DUYỆT

Safety of machinery – Safety – related parts of control systems – Part 2: Validation

Lời nói đầu TCVN 7384-2:2010 (ISO 13849-2 : 2003)

TCVN 7384-2 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 13849-2 : 2003.

TCVN 7384-2 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 7384 (ISO 13849), An toàn máy – Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển gồm các phần sau:

  • TCVN 7384-1 : 2010 (ISO 13849-1 : 2004), Phần 1: Nguyên tắc chung về thiết kế.
  • TCVN 7384-2 : 2010 (ISO 13849-2 : 2003), Phần 2: Sự phê duyệt.
  • TCVN 7384-100 : 2004 (ISO/TR 13849-100 : 2000), Phần 100: Hướng dẫn sử dụng và áp dụng TCVN 7384-1 (ISO 13849-1).

AN TOÀN MÁY – CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 2: SỰ PHÊ DUYỆT

Safety of machinery – Safety – related parts of control systems – Part 2: Validation

Phạm vi áp dụng TCVN 7384-2:2010 (ISO 13849-2 : 2003)

Tiêu chuẩn TCVN 7384-2:2010 (ISO 13849-2 : 2003) này quy định các thủ tục và điều kiện phải tuân theo để phê duyệt bằng phân tích và thử nghiệm đối với:

  • các chức năng an toàn được cung cấp, và
  • Loại đạt được
  • của các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển phù hợp với TCVN 7384-1 (ISO 13849-1), khi sử dụng lý do cơ bản của thiết kế hợp lý do người thiết kế cung cấp.

Tiêu chuẩn này không đưa ra các yêu cầu đầy đủ cho phê duyệt các hệ thống điện tử lập trình và do đó có thể yêu cầu sử dụng các tiêu chuẩn khác.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7384-2:2010 (ISO 13849-2 : 2003) này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7384-1 : 2010 (ISO 13849-1 : 2006), An toàn máy – Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển – Phần 1: Nguyên tắc chung về thiết kế.

TCVN 7383-1 : 2004 (ISO 12100-1 : 2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TOÀN VĂN CỦA TIÊU CHUẨN TCVN 7384-2:2010 (ISO 13849-2 : 2003) BẠN CÓ THỂ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu