TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001) về An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 1: Lựa chọn phương tiện cố định để tiếp cận giữa hai mức

TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001)

AN TOÀN MÁY – PHƯƠNG TIỆN THÔNG DỤNG ĐỂ TIẾP CẬN MÁY PHẦN 1: LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN CỐ ĐỊNH ĐỂ TIẾP CẬN GIỮA HAI MỨC

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 1: Choice of fixed means of access between two levels

Lời nói đầu

TCVN 7387-1 : 2004 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 14122-1 : 2001

TCVN 7387-1 : 2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC 1 Những vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001) này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001) này qui định các yêu cầu chung để tiếp cận máy một cách an toàn như đã nêu trong EN 292-2, đưa ra hướng dẫn lựa chọn đúng phương tiện tiếp cận khi không thể tiếp cận máy một cách trực tiếp từ mặt đất hoặc sàn nhà.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001) này áp dụng cho tất cả các máy (tĩnh tại và di động) cần có phương tiện tiếp cận cố định. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phương tiện tiếp cận là một bộ phận của máy.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001) này cũng áp dụng cho các phương tiện tiếp cận với một bộ phận của toà nhà (ví dụ các sàn làm việc, đường cho người đi bộ, thang) trên đó có lắp đặt máy, việc cung cấp chức năng chính cho bộ phận này của toà nhà là cung cấp phương tiện tiếp cận máy.

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001) này cũng có thể được sử dụng cho các phương tiện tiếp cận nằm ngoài phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Khi đó cần quan tâm đến các qui định của tiêu chuẩn Việt Nam và các qui định khác có liên quan.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001) này cũng áp dụng cho các phương tiện tiếp cận dùng riêng cho máy, chúng không được lắp cố định vào máy và có thể được tháo ra hoặc di chuyển sang bên cạnh đối với một số nguyên công của máy (ví dụ, thay dụng cụ trong máy ép lớn).

Tiêu chuẩn TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001) này không áp dụng cho các thang máy, các sàn nâng hạ hoặc các thiết bị khác được thiết kế dành riêng cho nâng người giữa hai mức.

2. Tài liệu viện dẫn

TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1) EN 292-1:1991 An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TCVN 7383-2:2004 (ISO 12100-2) EN 292-2:1991/A1:1995 An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật.

TCVN 7301:2003 (ISO 14121:1999) EN 1050 An toàn máy – Nguyên lý đánh giá rủi ro. EN 1070, Safety of machinery – Terminology (An toàn máy – Thuật ngữ).

EN ISO 14122-2:2001 Safety of machinery – Permanents means of access to machinery – Part 2: Working platforms and walkways (An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận đến máy – Phần 2: Sàn làm việc và đường cho người đi bộ).

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery – Permanents means of access to machinery – Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận đến máy – Phần 3: Cầu thang, ghế thang và đường ray có bảo vệ).

EN ISO 14122-4:2004 Safety of machinery – Permanents means of access to machinery – Part 4: Fixed ladders (An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận đến máy – Phần 4: Thang cố định).

TOÀN VĂN TIÊU CHUẨN TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001) BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu