TCVN 7387-2:2007 (ISO 14122-2:2001) về An toàn máy – Các phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 2: Sàn thao tác và lối đi

TCVN 7387-2:2007 / ISO 14122-2:2001

AN TOÀN MÁY – CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG DỤNG ĐỂ TIẾP CẬN MÁY – PHẦN 2: SÀN THAO TÁC VÀ LỐI ĐI

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 2: Working platforms and walkways

Lời nói đầu

TCVN 7387-2:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 14122-2:2001.

TCVN 7387-2:2007 (ISO 14122-2:2001) do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ Tiêu chuẩn TCVN 7387 gồm 4 phần:

TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001) An toàn máy – Các phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 1: Lựa chọn phương tiện cố định tiếp cận giữa hai mức.

TCVN 7387-2:2007 (ISO 14122-2:2001) An toàn máy – Các phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 2: Sàn thao tác và lối đi.

TCVN 7387-3 (ISO 14122-3:2001) An toàn máy – Các phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 3: Bậc thang, thang cuốn và tay vịn.

TCVN 7387-41) (ISO 14122-4:2004) An toàn máy – Các phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 4: Thang cố định.

AN TOÀN MÁY – CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG DỤNG ĐỂ TIẾP CẬN MÁY – PHẦN 2: SÀN THAO TÁC VÀ LỐI ĐI

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 2: Working platforms and walkways

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7387-2:2007 (ISO 14122-2:2001) này áp dụng cho tất cả các máy (tĩnh tại và di động) có sử dụng các phương tiện tiếp cận cố định.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sàn thao tác và lối đi là các bộ phận của máy.

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho sàn thao tác và lối đi là các bộ phận của xưởng nơi lắp đặt máy, dùng làm phương tiện tiếp cận máy.

CHÚ THÍCH Có thể sử dụng tiêu chuẩn này cho các phương tiện tiếp cận nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này. Trong trường hợp này cần tính đến các qui định có liên quan của nhà nước hoặc các qui định khác.

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng được cho các sàn thao tác và lối đi dành riêng cho máy nhưng không cố định với máy và có thể được tháo ra hoặc di chuyển sang bên cạnh khi thực hiện một số thao tác của máy (ví dụ như thay dụng cụ trên một máy ép lớn).

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thang nâng, các sàn nâng di động hoặc các cơ cấu khác được thiết kế chuyên dùng cho việc nâng người giữa hai độ cao.

Đối với các mối nguy hiểm đáng kể được qui định trong tiêu chuẩn này, xem điều 4 của TCVN 7387-1:2004 .

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 6720:2000 (ISO 13852), An toàn máy – Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người không vươn tới vùng nguy hiểm.

TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TCVN 7383-2:2003 (ISO 12100-2), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật.

TCVN 7387-1:2004 (ISO14122-1) An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 1: Lựa chọn phương tiện cố định để tiếp cận giữa hai mức).

ISO 14122-3:2001, Safety of machinery – Permanents means of access to machinery – Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (An toàn máy – Các phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 3: Cầu thang, ghế thang, hàng rào bảo vệ).

EN 547-1, Safety of machinery – Human body dimensions – Part 1 : Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery (An toàn máy – Kích thước thân thể người – Phần 1: Nguyên tắc xác định các kích thước yêu cầu cho lỗ cửa để toàn bộ thân thể người tiếp cận được vào trong máy).

EN 547-2, Safety of machinery – Human body dimensions – Part 2 : Principles for determining the dimensions required for access openings (An toàn máy – Kích thước thân thể người – Phần 2: Nguyên tắc xác định các kích thước yêu cầu cho sự tiếp cận các lỗ cửa).

EN 547-3, Safety of machinery – Human body dimensions – Part 3 : Anthropometric data (An toàn máy – Kích thước thân thể người – Phần 3: Số liệu nhân trắc).

EN 1070, Safety of machinery – Terminology (An toàn máy – Thuật ngữ học).

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 7387-2:2007 (ISO 14122-2:2001) BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu