TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001, sửa đổi 1:2010) về An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 3: Cầu thang, ghế thang và lan can

TCVN 7387-3:2011 / ISO 14122-3:2011

AN TOÀN MÁY – PHƯƠNG TIỆN THÔNG DỤNG ĐỂ TIẾP CẬN MÁY – PHẦN 3: CẦU THANG, GHẾ THANG VÀ LAN CAN

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 3: Stairs, stepladders and guard – rails

Lời nói đầu

TCVN 7387-3:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14122-3:2001 và Sửa đổi 1:2010.

TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 7387 (ISO 14122), An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy gồm các phần sau:

  • TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001), Phần 1: Lựa chọn phương tiện cố định để tiếp cận giữa hai mức.
  • TCVN 7387-2:2007 (ISO 14122-2:2001), Phần 2: Sàn thao tác và lối đi.
  • TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001), Phần 3: Cầu thang, ghế thang và lan can.
  • TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004), Phần 4: Thang cố định.

Lời giới thiệu

Đây là tiêu chuẩn thứ ba của bộ tiêu chuẩn “An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy”. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) này gồm:

  • Phần 1: Lựa chọn phương tiện cố định để tiếp cận giữa hai mức.
  • Phần 2: Sàn thao tác và lối đi.
  • Phần 3: Cầu thang, ghế thang và lan can.
  • Phần 4: Thang cố định.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) này là một tiêu chuẩn loại B như đã nêu trong TCVN 7383-1 (ISO 12100-1).

Các điều của tiêu chuẩn TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) này có thể được bổ sung hoặc sửa đổi bởi một tiêu chuẩn loại C.

CHÚ THÍCH 1: Đối với các máy được bao hàm trong phạm vi của một tiêu chuẩn loại C và đã được thiết kế và xây dựng theo các điều của tiêu chuẩn đó thì các điều của tiêu chuẩn loại C đã nêu được quyền ưu tiên hơn so với các điều của tiêu chuẩn loại B này.

Mục đích của tiêu chuẩn TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) này là xác định yêu cầu chung để tiếp cận máy an toàn được nêu trong TCVN 7383-2 (ISO 12100-2), TCVN 7387-1 (ISO 14122-1) đưa ra lời khuyên về lựa chọn đúng các phương tiện tiếp cận khi không thể tiếp cận máy một cách trực tiếp từ mức mặt đất hoặc từ sàn.

Các kích thước được quy định phù hợp với các dữ liệu ecgônômi đã xác lập được cho trong EN 547-3 “An toàn máy – Kích thước cơ thể người – Phần 3: Dữ liệu nhân trắc”

CHÚ THÍCH 2: Việc sử dụng các vật liệu khác với kim loại (các vật liệu composite, các vật liệu được gọi là “tiên tiến”, v.v ….) không làm thay đổi ứng dụng của tiêu chuẩn hiện thời.

AN TOÀN MÁY – PHƯƠNG TIỆN THÔNG DỤNG ĐỂ TIẾP CẬN MÁY – PHẦN 3: CẦU THANG, GHẾ THANG VÀ LAN CAN

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 3: Stairs, stepladders and guard – rails

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) này áp dụng cho tất cả các máy (tĩnh tại và di động) cần phải có các phương tiện tiếp cận cố định.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) này áp dụng cho các cầu thang, ghế thang và lan can, các phương tiện tiếp cận này là một bộ phận của máy.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) này cũng có thể áp dụng cho các cầu thang, ghế thang và lan can cho một bộ phận của tòa nhà tại đó có lắp đặt máy với điều kiện là chức năng chính của bộ phận của tòa nhà là cung cấp các phương tiện tiếp cận máy.

CHÚ THÍCH 1: Cũng có thể sử dụng tiêu chuẩn này cho các phương tiện tiếp cận ngoài phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Trong các trường hợp như vậy phải tính đến các quy định có liên quan.

CHÚ THÍCH 2: Đối với các máy di động, có thể áp dụng các yêu cầu khác do các kích thước và các điều kiện sử dụng riêng biệt của chúng.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) này cũng áp dụng cho các cầu thang, ghế thang và lan can dùng riêng cho máy, các phương tiện này không được cố định thường xuyên với máy và có thể được tháo ra hoặc di chuyển sang một bên đối với một số nguyên công của máy (ví dụ, thay dụng cụ trong một máy ép lớn).

Đối với các nguy hiểm lớn cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này, xem Điều 4 của TCVN 7387-1 (ISO 14122-1).

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TCVN 7383-2:2004 (ISO 12100-2:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật.

TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001), An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 1: Lựa chọn phương tiện cố định tiếp cận giữa hai mức.

TOÀN VĂN CỦA TIÊU CHUẨN TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001) BẠN CÓ THỂ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu