TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) về An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 4: Thang cố định

TCVN 7387-4:2011 / ISO 14122-4:2004

AN TOÀN MÁY – PHƯƠNG TIỆN THÔNG DỤNG ĐỂ TIẾP CẬN MÁY – PHẦN 4: THANG CỐ ĐỊNH

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 4: Fixed ladders

Lời nói đầu

TCVN 7387-4:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14122-4:2004 và sửa đổi 1:2010.

TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 7387 (ISO 14122), An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy gồm các phần sau:

  • -TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001), Phần 1, Lựa chọn phương tiện cố định để tiếp cận giữa hai mức.
  • -TCVN 7387-2:2007 (ISO 14122-2:2001), Phần 2: Sàn thao tác và lối đi.
  • -TCVN 7387-3:2011 (ISO 14122-3:2001), Phần 3: Cầu thang, ghế thang và lan can.
  • -TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004), Phần 4: Thang cố định.

Lời giới thiệu

Đây là tiêu chuẩn thứ tư của bộ tiêu chuẩn “An toàn máy – Phương tiện thông dụng có thể tiếp cận máy”. Bộ tiêu chuẩn này gồm:

  • Phần 1: Lựa chọn phương tiện cố định để tiếp cận giữa hai mức.
  • Phần 2: Sàn thao tác và lối đi.
  • Phần 3: Cầu thang, ghế thang và lan can.
  • Phần 4: Thang cố định.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) này là tiêu chuẩn loại B như đã nêu trong TCVN 7383-1 (ISO 12100-1).

Các điều kiện của tiêu chuẩn TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) này có thể được bổ sung hoặc sửa đổi bởi một tiêu chuẩn loại C.

CHÚ THÍCH 1: Đối với các máy đã bao hàm trong phạm vi của một tiêu chuẩn loại C và đã được thiết kế và xây dựng theo các điều của tiêu chuẩn đó thì các điều của tiêu chuẩn loại C đã nêu được quyền ưu tiên hơn so với các điều của tiêu chuẩn loại B này.

CHÚ THÍCH 2: Việc sử dụng các vật liệu khác với kim loại (các vật liệu composite, các vật liệu được gọi là “tiên tiến” v.v…) không làm thay đổi ứng dụng của tiêu chuẩn hiện thời.

AN TOÀN MÁY – PHƯƠNG TIỆN THÔNG DỤNG ĐỂ TIẾP CẬN MÁY – PHẦN 4: THANG CỐ ĐỊNH

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 4: Fixed ladders

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) này áp dụng cho tất cả các máy (tĩnh tại và di động) cần có các phương tiện tiếp cận cố định.

Mục đích của tiêu chuẩn này là xác định các yêu cầu chung để tiếp cận an toàn các máy được nêu trong TCVN 7383-2 (ISO 12100-2), TCVN 7387-1 (ISO 14122-1), đưa ra lời khuyên về lựa chọn đúng các phương tiện tiếp cận khi cần tiếp cận đến máy mà không thể tiếp cận một cách trực tiếp từ mức mặt đất hoặc từ các mức sàn.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) này áp dụng cho thang cố định là một bộ phận của máy.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) này cũng có thể áp dụng cho các thang cố định là một bộ phận của tòa nhà tại đó có lắp đặt máy với điều kiện là chức năng chính của bộ phận của tòa nhà là cung cấp phương tiện tiếp cận máy.

CHÚ THÍCH 1: Cũng có thể sử dụng tiêu chuẩn này cho các phương tiện tiếp cận ngoài phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Trong các trường hợp như vậy phải tính đến các quy định có liên quan.

CHÚ THÍCH 2: Đối với các máy di động có thể áp dụng các yêu cầu khác do các kích thước và các điều kiện sử dụng riêng biệt của chúng.

Tiêu chuẩn TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) này cũng áp dụng cho các thang không được cố định thường xuyên với máy và có thể được tháo ra hoặc di chuyển sang một bên hoặc được xoay (lắp ráp có khớp xoay) đối với một số nguyên công của máy (ví dụ, thay dụng cụ trong một máy ép lớn).

Đối với các nguy hiểm lớn cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này, xem Điều 4 của TCVN 7387-1 (ISO 14122-1).

Tiêu chuẩn TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) này không áp dụng cho các máy được chế tạo trước khi tiêu chuẩn này được công bố.

Tài liệu viện dẫn TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004)

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7383-1:2008 (ISO 12100-1:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TCVN 7383-2:2008 (ISO 12100-2:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật.

TCVN 7301-1 (ISO 14121-1), An toàn máy – Đánh giá rủi ro – Phần 1: Nguyên tắc.

TCVN 7387-1:2004 (ISO 14122-1:2001), An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 1: Lựa chọn phương tiện cố định tiếp cận giữa hai mức).

TCVN 7387-2 (ISO 14122-2), An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 2: Sàn thao tác và lối đi.

TCVN 7387-3 (ISO 14122-3), An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 3: Cầu thang, ghế thang và lan can.

EN 131-2:1993, Ladders – Requirements, Tests, Markings (Thang – Yêu cầu, thử nghiệm và ghi nhãn).

EN 353-1, Personal protective equipment against falls from a height – Guided type fall arresters on a rigid anchorage line (Phương tiện bảo vệ cá nhân chống ngã từ trên cao – Phần 1: Bộ hãm chống ngã trên dây neo cứng).

EN 363, Personal protective equipment against falls from a height – Fall arrest systems (Phương tiện bảo vệ cá nhân chống ngã từ trên cao – Hệ thống hãm chống ngã).

Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003), TCVN 7387-1:2011 (ISO 14122-1:2001) và các thuật ngữ, định nghĩa sau.

TOÀN VĂN CỦA TIÊU CHUẨN TCVN 7387-4:2011 (ISO 14122-4:2004) BẠN CÓ THỂ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu