TCVN 9059:2011 (ISO 14120:2002) về An toàn máy – Bộ phận che chắn – Yêu cầu chung về thiết kế và kết cấu của bộ phận che chắn cố định và di động

TCVN 9059:2011 / ISO 14120:2002

AN TOÀN MÁY – BỘ PHẬN CHE CHẮN – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ VÀ KẾT CẤU CỦA BỘ PHẬN CHE CHẮN CỐ ĐỊNH VÀ DI ĐỘNG

Safety of machinery – Guards – General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

Lời nói đầu

TCVN 9059:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14120:2002.

TCVN 9059:2011 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 )

Tiêu chuẩn TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 ) này quy định các nguyên tắc chung về thiết kế và kết cấu bộ phận che chắn cố định và di động. Tiêu chuẩn được sử dụng cho nhà sản xuất, người thiết kế, người biên soạn tiêu chuẩn và các bên có quan tâm khác.

Vì là một tiêu chuẩn loại B2, tiêu chuẩn TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 ) này đưa ra sự trợ giúp trong sản xuất đối với các tiêu chuẩn loại C bao hàm các khía cạnh chi tiết cho các nhóm máy riêng và đưa ra hướng dẫn trong trường hợp không có tiêu chuẩn loại C thích hợp.

Phù hợp với các yêu cầu được nêu trong TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003) và TCVN 7383-2:2004 (ISO 12100-2:2003), người thiết kế phải nhận biết các mối nguy hiểm hiện tại ở máy, thực hiện việc đánh giá rủi ro và giảm rủi ro bằng thiết kế trước khi xem xét các kỹ thuật bảo vệ bằng bộ phận che chắn.

Safety of machinery – Guards – General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

Phạm vi áp dụng TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 )

Tiêu chuẩn TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 ) này quy định các yêu cầu chung về thiết kế và kết cấu của các bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí.

Tiêu chuẩn TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 ) này áp dụng cho các máy được chế tạo sau khi tiêu chuẩn này được công bố.

Cần chú ý tới việc sử dụng bộ phận che chắn để giảm tới mức tối thiểu sự phơi ra trước các mối nguy hiểm phi cơ khí.

Các yêu cầu TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 ) này được áp dụng cho bộ phận che chắn cố định và di động. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các chi tiết của bộ phận che chắn dùng để khởi động các cơ cấu khóa liên động. Yêu cầu đối với các chi tiết này được cho trong TCVN 9058 (ISO 14119).

Tiêu chuẩn TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 ) này không đưa ra các yêu cầu cho các hệ thống đặc biệt có liên quan riêng tới tính di động hoặc khả năng để nâng tải như các kết cấu bảo vệ chống lật (ROPS) và kết cấu bảo vệ chống rơi vật (FOPS).

Tài liệu viện dẫn TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 )

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 ) này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TCVN 7383-2:2004 (ISO 12100-2:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc và điều kiện kỹ thuật.

TCVN 6720 (ISO 13852), An toàn máy – Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người không vươn tới vùng nguy hiểm.

TCVN 7014 (ISO 13853), An toàn máy – Khoảng cách an toàn để ngăn chặn chân con người không vươn tới vùng nguy hiểm.

TCVN 6721 (ISO 13854), An toàn máy – Khe hở nhỏ nhất để tránh kẹp dập các bộ phận cơ thể người.

TCVN 9058:2011 (ISO 14119), An toàn máy – Cơ cấu khóa liên động kết hợp với bộ phận che chắn – Nguyên tắc thiết kế và lựa chọn.

TCVN 7301 (ISO 14121), An toàn máy – Nguyên tắc đánh giá rủi ro.

TCVN 6722-1 (ISO 14123-1), An toàn máy – Giảm sự ảnh hưởng đối với sức khỏe do các chất nguy hiểm phát sinh từ máy – Phần 1: Nguyên tắc và quy định đối với nhà sản xuất).

TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 )

IEC 60204-1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements (An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu cầu chung).

EN 1005-3:2002/A1:2008, Safety of machinery – Human physical performance – Part 3: Recommended force limits for machinery operation (An toàn máy – Đặc tính về thể chất của con người – Phần 3: Giới hạn lực được khuyến cáo cho vận hành máy).

EN 292-2:1991/A1:1995, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles and specifications (An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc và điều kiện kỹ thuật).

EN 1070, Safety of machinery – Terminology (An toàn máy – Thuật ngữ).

EN 1127-1, Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 1: Basic concepts and methodology (Môi trường nổ – Ngăn ngừa và bảo vệ chống nổ – Phần 1: Khái niệm cơ bản và phương pháp luận).

EN 1672-2, Food processing machinery – Basic concepts – Part 2: Hygiene requirements (Máy gia công thực phẩm – Khái niệm cơ bản – Phần 2: Yêu cầu vệ sinh).

TOÀN VĂN CỦA TIÊU CHUẨN TCVN 9059:2011 ( ISO 14120:2002 ) CÁC BẠN CÓ THỂ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu