TCVN 9060:2011 (ISO 14738:2002) An toàn máy – Yêu cầu về nhân trắc cho thiết kế các vị trí làm việc tại máy

TCVN 9060:2011 / ISO 14738:2002

AN TOÀN MÁY – YÊU CẦU VỀ NHÂN TRẮC CHO THIẾT KẾ CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI MÁY

Safety of machinery – Anthropometric requirements for the design of Workstations at machinery

Lời nói đầu

TCVN 9060:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14738:2002 và Đính chính kỹ thuật 2:2005.

TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 ) do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 ) này là một trong nhiều tiêu chuẩn về ecgônômi đối với an toàn máy. EN 614-1 mô tả các nguyên tắc mà người thiết kế nên chấp nhận để tính đến các yếu tố ecgônômi.

Tiêu chuẩn TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 ) này mô tả cách áp dụng các nguyên tắc nêu trên khi sử dụng các yêu cầu về nhân trắc cho thiết kế các vị trí làm việc tại máy.

Ngoài ra, các tư thế và di chuyển do thiết kế máy đặt ra được đánh giá như đã quy định trong ISO 11226 và EN 1005-4.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 ) này quy định các nguyên tắc đối với các kích thước nhận được từ các phép đo nhân trắc và áp dụng các kích thước này để thiết kế các vị trí làm việc tại máy tĩnh tại. Tiêu chuẩn TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 ) dựa trên kiến thức hiện nay về ecgônômi và các phép đo nhân trắc.

Tiêu chuẩn TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 ) này quy định các yêu cầu về không gian của cơ thể người đối với thiết bị trong quá trình vận hành bình thường ở các vị trí ngồi và đứng.

Tiêu chuẩn TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 ) này không quy định các nhu cầu về không gian cho bảo dưỡng, sửa chữa và công việc làm sạch.

Tiêu chuẩn TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 ) này không đưa ra các khuyến nghị dành riêng cho các vị trí làm việc cuối hiển thị nhìn tại máy. Đối với mục đích này có thể sử dụng ISO 9241-5 cùng với tiêu chuẩn này.

Các tình huống mà con người được ngăn ngừa để không vươn tới vùng nguy hiểm được xử lý trong TCVN 6720 (ISO 13852).

2. Tài liệu viện dẫn TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 )

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6720 (ISO 13852), An toàn máy – Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người không vươn tới vùng nguy hiểm

TCVN 7302-3 (ISO 15534-3), Thiết kế ecgônômi đối với an toàn máy – Phần 3: số liệu nhân trắc.

ISO 7250:1996, Basic human body measurements for technological design (Các phép đo cơ bản của cơ thể người dùng cho thiết kế công nghệ).

3. Yêu cầu của công việc TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 )

Thiết kế các vị trí làm việc tại máy phải dựa trên việc phân tích các yêu cầu của công việc (xem EN 614-1 và EN 614-2) bao gồm ít nhất là các yếu tố sau:

 • Về mặt thời gian, ví dụ khoảng thời gian của công việc tại máy (xem ISO 11226 và EN 1005-4);
 • Kích thước của khu vực làm việc;
 • Kích thước của các đồ vật được cầm bằng tay;
 • Các yêu cầu về lực (xem EN 1005-2 và EN 1005-3);
 • Các yêu cầu về hoạt động (ví dụ cấp và/hoặc lấy sản phẩm từ máy);
 • Các phép đo động lực học của cơ thể (xem Phụ lục B);
 • Các yêu cầu về phối hợp;
 • Các yêu cầu về độ ổn định;
 • Các yêu cầu về nhìn;
 • Nhu cầu về thông tin liên lạc;
 • Tần suất và khoảng thời gian di chuyển của đầu, cơ thể và các chi (xem ISO 11226 và EN 1005-4);
 • Nhu cầu di chuyển giữa các vị trí làm việc;
 • Khả năng chấp nhận các tư thế khác nhau (cũng xem ISO 11226 và EN 1005-4).

Máy và các vị trí làm việc phải được thiết kế để bảo đảm các tư thế và dạng di chuyển tốt nhất có tính đến các ràng buộc về kỹ thuật và kinh tế.

TOÀN VĂN CỦA TIÊU CHUẨN TCVN 9060:2011 ( ISO 14738:2002 ) BẠN CÓ THỂ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu