TCVN 9414:2012 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – Phương pháp Gamma

TCVN 9414:2012 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG – PHƯƠNG PHÁP GAMMA

Investigation, Assessment of geological Environment – Gamma method

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 9414:2012 này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sử dụng phương pháp đo trường bức xạ gamma phục vụ công tác điều tra phóng xạ môi trường; đánh giá an toàn phóng xạ trong các nhà ở, công trình khai đào, hầm mỏ, khu khai thác quặng, xưởng tuyển, chế biến… TCVN 9414:2012

2. Đối tượng áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 9414:2012 này áp dụng trong điều tra phóng xạ môi trường và đánh giá an toàn bức xạ trong các hoạt động điều tra, thăm dò địa chất.

Các đại lượng xác định trong tiêu chuẩn này chỉ sử dụng đánh giá về hiện trạng, quy mô, mức độ và khả năng phát tán của trường bức xạ tự nhiên trong lĩnh vực địa chất để làm căn cứ xây dựng quy trình làm việc và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

3. Các thuật ngữ, định nghĩa

3.1. Điểm đo gamma môi trường: là điểm mà tại đó được quan sát, thu thập, mô tả các thông liên quan về phóng xạ môi trường, định vị bằng toạ độ trắc địa và được đo suất liều gamma tại vị trí 0m và 1m so với mặt đất.

3.2. Nguồn bức xạ: là chất phóng xạ hoặc thiết bị phát bức xạ.

3.3. Hoạ độ (Activity): Đại lượng A ứng với một số lượng hạt nhân phóng xạ ở một trạng thái năng lượng nhất định tại một thời điểm nhất định được xác định như sau:


TOÀN VĂN NỘI DUNG TCVN 9414:2012 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu