TCVN 9415:2012 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – Phương pháp xác định liều tương đương

TCVN 9415:2012 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LIỀU TƯƠNG ĐƯƠNG

Investigation, assessment of geological environment – Determination of equivalent dose

Lời nói đầu

TCVN 9415 : 2012 – Điều tra, đánh giá địa chất môi trường: Phương pháp xác định liều tương đương – do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản biên soạn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề nghị,

Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LIỀU TƯƠNG ĐƯƠNG

Investigation, assessment of geological environment – Determination of equivalent dose

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 9415:2012 này qui định phương pháp xác định các thành phần liều chiếu xạ tự nhiên để xác định và khoanh định các khu vực có nguy cơ chiếu xạ tự nhiên cao phục vụ quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội.

2. Đối tượng áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 9415:2012 này áp dụng trong việc tính toán liều chiếu xạ tiềm tàng trong lĩnh vực địa chất.

Tiêu chuẩn TCVN 9415:2012 này không áp dụng để tính liều chiếu xạ trong an toàn bức xạ ion hóa.

3. Tài liệu tham chiếu.

TCVN 6866:2001 An toàn bức xạ – Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng.

4. Các thuật ngữ, định nghĩa

4.1. Liều xạ chiếu trong: Là liều bức xạ do bị chiếu từ các nuclit phóng xạ xâm nhập vào bên trong cơ thể (do ăn uống, hít thở các chất phóng xạ vào cơ thể người và các nuclit phóng xạ có sẵn ở bên trong cơ thể).

4.2. Liều xạ chiếu ngoài: Là liều bức xạ do bị chiếu xạ bằng các nguồn xạ ở bên ngoài cơ thể.

4.3. Liều xạ giới hạn: Là giá trị liều bức xạ được quy định không được phép vượt qua.

4.4. Liều hấp thụ D (Abosorbed dose)

Là đại lượng vật lý cơ bản, tính bằng Jun trên kilogam (J.Kg-1 được gọi là Gray: Gy) xác định như sau:


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 9415:2012 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu