TCVN ISO 14004:2017 (ISO 14004:2016) về Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn chung về áp dụng

TCVN ISO 14004:2017 ( ISO 14004:2016 ) về Hệ thống quản lý môi trường

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ÁP DỤNG

Environmental management systems – General guidelines on implementation

Lời nói đầu

TCVN ISO 14004:2017 thay thế TCVN ISO 14004:2005.

TCVN ISO 14004:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 14004:2016.

TCVN ISO 14004:2017 do Ban kĩ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Đạt được sự cân bằng giữa môi trường, xã hội và kinh tế luôn được coi là cần thiết để đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai để đáp ứng các nhu cầu họ. Sự phát triển bền vững là mục tiêu có thể đạt được bằng cách cân bằng ba trụ cột về khả năng phát triển bền vững: môi trường, xã hội và kinh tế. TCVN ISO 14004:2017 ( ISO 14004:2016 ) về Hệ thống quản lý môi trường

Các tổ chức dù là tổ chức công hay tư, dù lớn hay nhỏ, trong các nền kinh tế đã hay đang phát triển, đều gây tác động đến môi trường và ngược lại cũng chịu ảnh hưởng bởi môi trường. Sự nhận thức ngày càng được nâng cao rằng sự phát triển và phúc lợi của con người là phụ thuộc vào việc gìn giữ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, theo đó phụ thuộc vào tất cả các hoạt động và năng suất sản xuất của con người. Để đạt được kết quả hoạt động môi trường hợp lý cũng đòi hỏi cam kết của tổ chức thực hiện theo một phương pháp tiếp cận có hệ thống và theo sự cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT). TCVN ISO 14004:2017 ( ISO 14004:2016 ) về Hệ thống quản lý môi trường

Những kỳ vọng xã hội đang thúc đẩy nhu cầu quản lý cải tiến các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của con người thông qua tính hiệu quả cao, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với tất cả các tổ chức. Có nhiều áp lực tác động lên môi trường từ sự biến đổi khí hậu, sự quá lạm dụng các nguồn lực và những thách thức do sự suy thoái các hệ sinh thái và mất đi sự đa dạng sinh học. Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ hướng dẫn chung để thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống nhằm hỗ trợ việc quản lý môi trường tốt nhất. Khung quản lý môi trường này góp phần vào sự thành công dài hạn của tổ chức và đạt được mục tiêu tổng thể của phát triển bền vững. Khuôn khổ của một HTQLMT vững chắc, có cơ sở và đáng tin cậy được thể hiện trên Hình 1, bao gồm:

– hiểu biết về bối cảnh hoạt động của tổ chức;

– xác định và nhận thức được các nhu cầu liên quan và các kỳ vọng của các bên quan tâm, liên quan đến HTQLMT của tổ chức;

– thiết lập và thực hiện chính sách môi trường và các mục tiêu môi trường; TCVN ISO 14004:2017 ( ISO 14004:2016 ) về Hệ thống quản lý môi trường

– lãnh đạo cao nhất đóng vai trò dẫn dắt trong việc cải tiến kết quả hoạt động môi trường;

– xác định các khía cạnh về các hoạt động, các sản phẩm và các dịch vụ thuộc tổ chức mà có thể gây ra các tác động môi trường có ý nghĩa;

– xác định các điều kiện môi trường, bao gồm các biến cố có thể ảnh hưởng đến tổ chức;

– xem xét các rủi ro và cơ hội cần giải quyết liên quan đến:

– các khía cạnh môi trường;

– các nghĩa vụ tuân thủ; TCVN ISO 14004:2017 ( ISO 14004:2016 ) về Hệ thống quản lý môi trường

– các vấn đề (xem 4.1) và các yêu cầu (xem 4.2) khác;

– nâng cao nhận thức về sự tương tác của tổ chức với môi trường;

– thiết lập các phương thức kiểm soát điều hành thích hợp để quản lý các khía cạnh môi trường quan trọng, các nghĩa vụ tuân thủ, và các rủi ro cũng như các cơ hội cần giải quyết; ISO 14004:2017 (ISO 14004:2016)

– đánh giá kết quả hoạt động môi trường và thực hiện các hành động cần thiết để cải tiến HTQLMT. TCVN ISO 14004:2017 ( ISO 14004:2016 ) về Hệ thống quản lý môi trường


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN ISO 14004:2017 (ISO 14004:2016) về Hệ thống quản lý môi trường BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu