TCVN ISO 14024:2005 (ISO 14024:1999) về Nhãn môi trường và công bố môi trường – Ghi nhãn môi trường kiểu 1 – Nguyên tắc và thủ tục

TCVN ISO 14024:2005 (ISO 14024: 1999)

NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ MÔI TRƯỜNG – GHI NHÃN MÔI TRƯỜNG KIỂU I – NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC

Evironmental labels and declarations – type i environmental labelling – principles and procedures

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14024:2005 (ISO 14024:1999) này thiết lập các nguyên tắc và thủ tục để xây dựng chương trình ghi nhãn môi trường kiểu I bao gồm lựa chọn chủng loại sản phẩm, chuẩn cứ môi trường của sản phẩm và các đặc tính chức năng sản phẩm; cho mục đính đánh giá và chứng minh sự tuân thủ. Tiêu chuẩn này còn thiết lập các thủ tục chứng nhận để cấp nhãn môi trường.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi  năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN ISO 14020: 2000 (ISO 14020: 1998), Nhãn môi trường và công bố môi trường – Nguyên tắc chung.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn TCVN ISO 14024:2005 (ISO 14024:1999) này, các thuật ngữ và định nghĩa sau được áp dụng:

3.1.

Chương trình ghi nhãn môi trường kiểu I (Type I environmental labelling programme)

Chương trình tự nguyện, dựa trên các chuẩn cứ của bên thứ ba, được bên thứ ba cấp giấy phép cho sử dụng nhãn môi trường trên sản phẩm, để chỉ ra tính thân thiện với môi trường một cách toàn diện của một sản phẩm trong một chủng loại sản phẩm cụ thể trên cơ sở xem xét vòng đời của sản phẩm đó. TCVN ISO 14024:2005 (ISO 14024:1999)

3.2. Sản phẩm (product)

Mọi hàng hoá hoặc dịch vụ.

3.3. Chủng loại sản phẩm (product category)

Nhóm các sản phẩm có chức năng tương đương.

3.4. Chuẩn cứ môi trường của sản phẩm (production criteria)

Những yêu cầu về môi trường mà sản phẩm sẽ phải thoả mãn để được cấp nhãn môi trường.

3.5. Đặc tính chức năng sản phẩm (product fuction characteristic)

3.6. Cơ quan cấp nhãn sinh thái (ecolabelling body)

Bên thứ ba và các đơn vị đại diện của nó, thực hiện chương trình cấp nhãn môi trường kiểu I.

TCVN ISO 14024:2005 (ISO 14024:1999)


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN ISO 14024:2005 (ISO 14024: 1999) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu