TCVN ISO 28001:2014 (ISO 28001:2007) về Hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng – Thực hành tốt áp dụng an toàn chuỗi cung ứng, đánh giá và hoạch định

TCVN ISO 28001:2014 (ISO 28001:2007)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN CHUỖI CUNG ỨNG – THỰC HÀNH TỐT ÁP DỤNG AN TOÀN CHUỖI CUNG ỨNG, ĐÁNH GIÁ VÀ HOẠCH ĐỊNH – YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Security management systems for the supply chain Best practices for implementing supply chain security, assessments and plans Requirements and guidance

Lời nói đầu

TCVN ISO 28001:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 28001:2007;

TCVN ISO 28001:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Sự cố an toàn đối với chuỗi cung ứng quốc tế là mối đe dọa đối với thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Con người, hàng hóa, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, bao gồm cả phương tiện vận tải, cần được bảo vệ khỏi các sự cố an toàn và các tác động có khả năng hủy hoại của các sự cố đó. Việc bảo vệ này mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế và xã hội.

Chuỗi cung ứng quốc tế rất năng động, gồm nhiều thực thể và các đối tác kinh doanh. Tiêu chuẩn này thừa nhận tính phức tạp như vậy. Tiêu chuẩn này được xây dựng để cho phép tổ chức riêng biệt trong chuỗi cung ứng áp dụng các yêu cầu thích hợp với mô hình hoạt động đặc thù của tổ chức và vai trò, chức năng của tổ chức trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 28001:2014 (ISO 28001:2007) này đưa ra lựa chọn cho các tổ chức trong việc thiết lập và lập thành văn bản ở mức độ an toàn hợp lý trong chuỗi cung ứng quốc tế và các yếu tố của chuỗi cung ứng đó. Nó cho phép các tổ chức đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên rủi ro liên quan đến an toàn trong chuỗi cung ứng quốc tế này.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 28001:2014 (ISO 28001:2007) này là đa phương thức và có thể dùng để phối hợp và bổ sung cho Khuôn khổ Tiêu chuẩn của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) để đảm bảo an ninh và thuận lợi hóa thương mại toàn cầu. Tiêu chuẩn này không cố gắng để bao trùm, thay thế các chương trình an toàn chuỗi cung ứng của cơ quan hải quan và các yêu cầu chứng nhận, xác nhận.

Việc sử dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 28001:2014 (ISO 28001:2007) này sẽ giúp tổ chức thiết lập mức độ đầy đủ về an toàn trong từng phần của chuỗi cung ứng quốc tế mà tổ chức kiểm soát. Tiêu chuẩn này cũng là cơ sở để xác định hoặc kiểm tra xác nhận mức độ an toàn hiện có trong chuỗi cung ứng của tổ chức nhờ đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài hay do các cơ quan nhà nước chọn việc sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn này làm cơ sở để chấp nhận tổ chức vào chương trình an toàn chuỗi cung ứng


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN ISO 28001:2014 (ISO 28001:2007) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu