THÔNG TƯ 52/2014/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Chương I – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 52/2014/TT-BCA quy định về nội dung, nguyên tắc, hồ sơ, chế độ thống kê, báo cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư 52/2014/TT-BCA áp dụng đối với:

  1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ (sau đây viết gọn là cán bộ, chiến sĩ) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
  2. Công an các đơn vị, địa phương.
  3. Lực lượng dân phòng; lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở; lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
  4. Cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

TOÀN VĂN NỘI DUNG THÔNG TƯ 52/2014/TT-BCA, CÁC BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT, VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu