Thuật ngữ ngành dầu khí, một số khái niệm cơ bản (01)

1. Hoạt động dầu khí

Hoạt động dầu khí là việc thực hiện các công việc:

a) Tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, thu dọn công trình dầu khí.

b) Xây dựng, lắp đặt, vận hành công trình khai thác dầu khí, lọc dầu, hóa dầu, xử lý và chế biến dầu khí, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm dầu khí.

c) Dịch vụ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho các công việc tại điểm a, b của khoản này.

2. Rủi ro cá nhân hàng năm

Thuật ngữ ngành dầu khí nói riêng và trong các ngành khác nói chung thì khái niệm “Rủi ro cá nhân hàng năm” (Individual risk per annum – IRPA) là giá trị rủi ro tử vong trung bình hàng năm của một cá nhân khi làm việc tại khu vực công trình.

3. Rủi ro cá nhân

Rủi ro cá nhân (IR) là xác suất rủi ro dự đoán cho một người trong trường hợp xảy ra sự cố/tai nạn. Thể hiện qua hai đại lượng rủi ro cá nhân hàng năm và tần suất tử nạn.

4. Rủi ro cá nhân theo vị trí

Rủi ro cá nhân theo vị trí (LSIR – Location Specific Individual Risk) là rủi ro cá nhân tại từng vị trí do tác động từ hoạt động của hệ thống công nghệ của công trình.

5. Rủi ro theo nhóm

Rủi ro theo nhóm là rủi ro do công trình gây ra cho nhóm người làm việc tại công trình hay nhóm người không làm việc nhưng có mặt xung quanh công trình.

6. Khả năng tổn thất sinh mạng

Trong thuật ngữ ngành dầu khí và các ngành khác thì “Khả năng tổn thất sinh mạng” (PLL – Potential Loss of Life): Là số người tử vong dự đoán (trong một năm) gây ra do tai nạn/sự cố. PLL được dùng để xác định và phân loại các nguồn rủi ro chính, tác động lên toàn cục hay rủi ro xã hội và giúp đo đạc các thay đổi của rủi ro khi có thay đổi trong các hoạt động vận hành và thay đổi trong phương tiện/thiết bị trong suốt thời hạn hoạt động của công trình.

7. Ma trận rủi ro

Ma trận rủi ro là ma trận 02 chiều, gồm tần suất xảy ra tai nạn/sự cố (IPF) và mức độ nghiêm trọng của hậu quả khi tai nạn/sự cố đó xảy ra (IPI).

Ma trận rủi ro cũng là một thuật ngữ ngành dầu khí quan trọng nhất mà bất kỳ an toàn trong ngành này đều phải nắm vững.

Trả lời

Close Menu